توسعه تجارت ژیان

سبک ۱

عناصر شبکه عناصر

اکسسوری (2)

عکس‌های روزانه (3)

صندلی ها (3)

توسعه تجارت ژیان

سبک ۲

ردههای سبک عناصر شبکه ۲

اکسسوری (2)

عکس‌های روزانه (3)

صندلی ها (3)

توسعه تجارت ژیان

استایل ۳

رده بندی عناصر شبکه ۳

اکسسوری (2)

عکس‌های روزانه (3)

صندلی ها (3)

توسعه تجارت ژیان

دسته بندی استایل ۴

ردههای سبک عناصر شبکه ۴

اکسسوری (2)

عکس‌های روزانه (3)

صندلی ها (3)

توسعه تجارت ژیان

چرخشی

توسعه تجارت ژیان

شبکه

مبلمان تاشو (1)

اکسسوری (2)

عکس‌های روزانه (3)

صندلی ها (3)

توسعه تجارت ژیان

فضای کوچک

اکسسوری (2)

عکس‌های روزانه (3)

صندلی ها (3)